www.atorp.nu
 
Hyra lägenhet hos Åtorps Egendomsförvaltning som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter i Lerum och Munkedal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att hyra lägenhet

Hyra hos oss?
Om du är intresserad av att hyra lägenhet eller lokal hos oss så skicka in ett mail där du uppger namn, telefon och eventuell e-mail. Det är bra om du även anger hur stor lägenhet du önskar och vart. Efter vi fått in din ansökan placerar vi dig i vår kö.

Hyresbetalning
Hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Normalt betalas hyran över bankgiro genom att vi skickar dig en avi, via post eller om du hellre vill via mail. Betalning kan även ske på annat sätt, t ex. genom autogiro.

Uthyrning i andra hand
Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand och för att få det vänder du dig direkt till oss. Om vi inte samtycker till andrahandsuthyrningen kan du söka tillstånd hos hyresnämnden. Som regel medger vi andrahandsuthyrning upp till sex månader om rimliga skäl föreligger

Överlåtelse
En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta lägenheten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående, som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen. Vid bodelning, äktenskaps-skillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna. Liknande förhållanden gäller vid upplösning av sådant samboförhållande som avses i lagen om sambors gemensamma hem.

Tillträde
Tillträde till lägenheten får Du klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in första vardagen därefter. Innan du flyttar in har vi besiktigat lägenheten.

Uppsägning
Uppsägning skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du t ex vill flytta den 1 oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Utflyttning
Innan du flyttar ut ur din lägenhet finns det en hel del att tänka på. Bland annat är du skyldig att flyttstäda. Läs mer i vår broschyr "Dags att flytta" som du kan få av oss.

Dödsfall
Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning under förutsättning att lägenheten sagts upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Infaller dagen då du ska lämna lägenheten på en helg eller helgdag, blir utflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.
 
 
 
 
Åtorps Egendomsförvaltning. Lindvägen 6, 455 34 Munkedal. 0302-169 01. info@atorp.nu